Zrzeczenie się

Umowa strony internetowej Hivuma

Witryna internetowa Hivuma („Witryna”) to internetowa usługa informacyjna świadczona przez Hivuma („Hivuma”), z zastrzeżeniem przestrzegania przez Ciebie poniższych warunków. 
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY DOKUMENT PRZED DOSTĘPEM DO WITRYNY LUB KORZYSTANIEM Z niej. 
UZYSKAJĄC DOSTĘP DO WITRYNY LUB KORZYSTAJĄC Z niej, ZGADZA SIĘ ZGODNIE Z WARUNKAMI PONIŻSZYMI. 
JEŚLI NIE CHCESZ BYĆ ZGROMADZONY NA NINIEJSZYCH WARUNKACH, NIE MOŻESZ DOSTĘPOWAĆ ANI KORZYSTAĆ Z WITRYNY. 
Hivuma MOŻE Modyfikować NINIEJSZĄ UMOWĘ W DOWOLNYM CZASIE, A TAKIE MODYFIKACJE BĘDĄ SKUTECZNIE NATYCHMIAST PO PRZESŁANIU ZMODYFIKOWANEJ UMOWY NA STRONIE. 
UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ OKRESOWO PRZEGLĄDAĆ UMOWĘ, ABY BYĆ ŚWIADOMYM O TAKICH MODYFIKACJACH, A TWOJ CIĄGŁY DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z WITRYNY BĘDZIE UWAŻAĆ SWOJE WNIOSKOWE PRZYJĘCIE ZMODYFIKOWANEJ UMOWY.
1. Prawa autorskie, licencje i zgłoszenia pomysłów. 


Cała zawartość Witryny jest chroniona międzynarodowym prawem autorskim i przepisami dotyczącymi znaków towarowych. 
Właścicielem praw autorskich i znaków towarowych jest Hivuma, jej podmioty stowarzyszone lub inni licencjodawcy zewnętrzni. 
NIE MOŻESZ MODYFIKOWAĆ, KOPIOWAĆ, ODTWARZAĆ, REPUBLIKOWAĆ, PRZESYŁAĆ, PRZESYŁAĆ, PRZESYŁAĆ LUB DYSTRYBUTOWAĆ W ŻADNYM SPOSÓB, MATERIAŁ NA STRONIE, W TYM TEKST, GRAFIKA, KOD I / LUB OPROGRAMOWANIE. 
Możesz drukować i pobierać części materiałów z różnych obszarów Witryny wyłącznie do własnego niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że zgadzasz się nie zmieniać ani nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich lub prawach własności z materiałów. 
Zgadzasz się udzielić Hivuma niewyłącznej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, wieczystej licencji z prawem do sublicencji, do reprodukcji, dystrybucji, transmisji, tworzenia dzieł pochodnych, 
publicznie wyświetlać i publicznie wykonywać wszelkie materiały i inne informacje (w tym między innymi zawarte w nich pomysły dotyczące nowych lub ulepszonych produktów i usług) przesyłane do dowolnych publicznych obszarów Witryny (takich jak tablice ogłoszeń, fora i grupy dyskusyjne) lub przez e- pocztą do Hivuma za pomocą wszelkich środków i we wszelkich mediach znanych lub opracowanych w przyszłości. 
Udzielasz również firmie Hivuma prawa do używania Twojego nazwiska w związku z przesłanymi materiałami i innymi informacjami, a także w związku z wszelkimi związanymi z nimi materiałami reklamowymi, marketingowymi i promocyjnymi. 
Zgadzasz się, że nie będziesz mieć możliwości odwołania się od Hivuma za jakiekolwiek domniemane lub faktyczne naruszenie lub sprzeniewierzenie jakiegokolwiek prawa własności w komunikacji z Hivuma. 
zawarte w nich pomysły na nowe lub ulepszone produkty i usługi) przesyłane są do dowolnych publicznych obszarów Witryny (takich jak tablice ogłoszeń, fora i grupy dyskusyjne) lub pocztą elektroniczną do Hivuma za pomocą wszelkich środków i we wszelkich mediach znanych lub opracowanych w przyszłości. 
Udzielasz również firmie Hivuma prawa do używania Twojego nazwiska w związku z przesłanymi materiałami i innymi informacjami, a także w związku z wszelkimi związanymi z nimi materiałami reklamowymi, marketingowymi i promocyjnymi. 
Zgadzasz się, że nie będziesz mieć możliwości odwołania się od Hivuma za jakiekolwiek domniemane lub faktyczne naruszenie lub sprzeniewierzenie jakiegokolwiek prawa własności w komunikacji z Hivuma. 
zawarte w nich pomysły na nowe lub ulepszone produkty i usługi) przesyłane są do dowolnych publicznych obszarów Witryny (takich jak tablice ogłoszeń, fora i grupy dyskusyjne) lub pocztą elektroniczną do Hivuma za pomocą wszelkich środków i we wszelkich mediach znanych lub opracowanych w przyszłości. 
Udzielasz również firmie Hivuma prawa do używania Twojego nazwiska w związku z przesłanymi materiałami i innymi informacjami, a także w związku z wszelkimi związanymi z nimi materiałami reklamowymi, marketingowymi i promocyjnymi. 
Zgadzasz się, że nie będziesz mieć możliwości odwołania się od Hivuma za jakiekolwiek domniemane lub faktyczne naruszenie lub sprzeniewierzenie jakiegokolwiek prawa własności w komunikacji z Hivuma. 
Udzielasz również firmie Hivuma prawa do używania Twojego nazwiska w związku z przesłanymi materiałami i innymi informacjami, a także w związku z wszelkimi związanymi z nimi materiałami reklamowymi, marketingowymi i promocyjnymi. 
Zgadzasz się, że nie będziesz mieć możliwości odwołania się od Hivuma za jakiekolwiek domniemane lub faktyczne naruszenie lub sprzeniewierzenie jakiegokolwiek prawa własności w komunikacji z Hivuma. 
Udzielasz również firmie Hivuma prawa do używania Twojego nazwiska w związku z przesłanymi materiałami i innymi informacjami, a także w związku z wszelkimi związanymi z nimi materiałami reklamowymi, marketingowymi i promocyjnymi. 
Zgadzasz się, że nie będziesz mieć możliwości odwołania się od Hivuma za jakiekolwiek domniemane lub faktyczne naruszenie lub sprzeniewierzenie jakiegokolwiek prawa własności w komunikacji z Hivuma.
 ZNAKI TOWAROWE.
Publikacje, produkty, treści lub usługi wymienione w niniejszym dokumencie lub w Witrynie są wyłącznymi znakami towarowymi lub znakami serwisowymi Hivuma. 
Inne nazwy produktów i firm wymienione w Witrynie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.
2. Korzystanie z witryny.


Rozumiesz, że z wyjątkiem informacji, produktów lub usług wyraźnie zidentyfikowanych jako dostarczane przez Hivuma, Hivumadoes nie obsługuje, nie kontroluje ani nie popiera żadnych informacji, produktów lub usług w Internecie w jakikolwiek sposób. 
Z wyjątkiem informacji, produktów lub usług zidentyfikowanych przez Hivumę, wszystkie informacje, produkty i usługi oferowane za pośrednictwem Witryny lub Internetu ogólnie są oferowane przez strony trzecie, które nie są powiązane z Hivuma a. 
Rozumiesz również, że Hivuma nie może i nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania za pośrednictwem Witryny będą wolne od infekcji lub wirusów, robaków, koni trojańskich lub innego kodu, które wykazują właściwości zanieczyszczające lub niszczące. 
Jesteś odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i punktów kontrolnych, aby spełnić Twoje szczególne wymagania dotyczące dokładności danych wejściowych i wyjściowych,
PONOSISZ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY I INTERNETU. 
Hivuma DOSTARCZA WITRYNĘ I POWIĄZANE INFORMACJE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, I NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI POROZUMIEŃ Z TYTUŁU (W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI TYTUŁU LUB NIENARUSZENIA LUB DOMNIEMANEJ GWARANCJI. DO USŁUGI, JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB USŁUGI DOSTARCZANYCH PRZEZ USŁUGĘ LUB W INTERNECIE OGÓLNIE, A Hivuma NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KOSZTY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE ZE SZKOLENIEM BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z TYCH TAKICH TRANSAKCJI. 
WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OCENĘ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI I PRZYDATNOŚCI WSZYSTKICH OPINII, PORAD, USŁUG, TOWARU I INNYCH INFORMACJI PRZEZ USŁUGĘ LUB OGÓLNIE W INTERNECIE.
ZROZUMIEĆ PONOWNIE, ŻE CZYSTA NATURA INTERNETU ZAWIERA NIEZBADANE MATERIAŁY, NIEKTÓRE, KTÓRE SĄ WYJAŚNIAJĄCE PŁCIOWO LUB MOGĄ BYĆ OBRAŻLIWE DLA CIEBIE. 
DOSTĘP DO TAKICH MATERIAŁÓW NA WŁASNE RYZYKO. 
Hivuma NIE PONOSI KONTROLI I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE MATERIAŁY. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ŻADNYM WYPADKU Hivuma NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (I) JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE (W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWĘ BIZNESOWĄ, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INFORMACJI ORAZ PODOBNE) WYKORZYSTANIE LUB NIEMOŻNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA USŁUGI ANI DOWOLNYCH INFORMACJI LUB TRANSAKCJI DOSTARCZONYCH W SERWISIE LUB POBRANYCH Z USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIA TAKICH INFORMACJI LUB USŁUG. 
NAWET JEŚLI Hivuma LUB JEJ AUTORYZOWANI PRZEDSTAWICIELE ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD, LUB (II) JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ PRZYPADKOWYCH NA BŁĘDY, POMINIĘCIA LUB INNE NIEŚCISŁOŚCI W USŁUGI I / LUB MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI POBRANYCH PRZEZ USŁUGĘ. 
PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE POZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 
W TAKICH PAŃSTWACH,
Hivuma nie składa żadnych oświadczeń na temat jakiejkolwiek innej strony internetowej, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej strony lub która może zawierać link do tej witryny. 
Kiedy uzyskujesz dostęp do strony internetowej innej niż Hivuma, pamiętaj, że jest ona niezależna od Hivuma i że Hivuma nie ma kontroli nad zawartością tej witryny. 
Ponadto link do strony internetowej Hivuma nie oznacza, że ​​Hivuma popiera lub przyjmuje wszelką odpowiedzialność za treść lub wykorzystanie takiej strony internetowej.
3. Odszkodowanie. 


Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i utrzymywać nieszkodliwą firmę Hivuma, jej przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców i wszelkich zewnętrznych dostawców informacji na temat Usługi od wszystkich strat, wydatków, szkód i kosztów, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikające z jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy (w tym zaniedbania lub niewłaściwego zachowania) przez Ciebie lub inną osobę uzyskującą dostęp do Usługi.
4. Prawa stron trzecich.


Postanowienia ustępów 2 (Korzystanie z Usługi) i 3 (Odszkodowanie) są na korzyść Hivuma i jej przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców oraz wszelkich zewnętrznych dostawców informacji na temat Usługi. 
Każda z tych osób lub podmiotów będzie miała prawo dochodzić i egzekwować te przepisy bezpośrednio przeciwko Tobie we własnym imieniu.
5. termin; 
Zakończenie. 


Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez powiadomienia w dowolnym momencie z dowolnego powodu. 
Postanowienia ust. 1 (prawa autorskie, licencje i zgłoszenia pomysłów), 2 (korzystanie z usługi), 3 (odszkodowanie), 4 (prawa stron trzecich) i 6 (inne) zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
6. Różne. 


Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki, mającym zastosowanie do umów zawieranych i wykonywanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
Zgadzasz się, że wszelkie czynności prawne lub postępowania między Hivuma a Tobą w jakimkolwiek celu dotyczące niniejszej Umowy lub zobowiązań stron wynikających z niniejszej Umowy będą wytaczane wyłącznie przed właściwymi sądami federalnymi lub stanowymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
Wszelkie roszczenia lub roszczenia, które możesz mieć w związku z Usługą, muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub przyczyny roszczenia lub przedawnienia roszczenia lub przyczyny roszczenia. 
Niewykonanie przez Hivuma nalegania lub egzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się któregokolwiek postanowienia lub prawa. 
Ani przebieg postępowania między stronami, ani praktyka handlowa nie będą działać na rzecz zmiany któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy. 
Hivuma może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na dowolną stronę w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH © 1999-2019  
PriorityDigital.com  Przygotowano dla: Hivuma, Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Copyright, Licenses and Idea Submissions. 

The entire contents of the Site are protected by international copyright and trademark laws. The owner of the copyrights and trademarks are Hivuma, its affiliates or other third party licensors. YOU MAY NOT MODIFY, COPY, REPRODUCE, REPUBLISH, UPLOAD, POST, TRANSMIT, OR DISTRIBUTE, IN ANY MANNER, THE MATERIAL ON THE SITE, INCLUDING TEXT, GRAPHICS, CODE AND/OR SOFTWARE. You may print and download portions of material from the different areas of the Site solely for your own non-commercial use provided that you agree not to change or delete any copyright or proprietary notices from the materials. You agree to grant to Hivuma a non-exclusive, royalty-free, worldwide, perpetual license, with the right to sub-license, to reproduce, distribute, transmit, create derivative works of, publicly display and publicly perform any materials and other information (including, without limitation, ideas contained therein for new or improved products and services) you submit to any public areas of the Site (such as bulletin boards, forums and newsgroups) or by e-mail to Hivuma by all means and in any media now known or hereafter developed. You also grant to Hivuma the right to use your name in connection with the submitted materials and other information as well as in connection with all advertising, marketing and promotional material related thereto. You agree that you shall have no recourse against Hivuma for any alleged or actual infringement or misappropriation of any proprietary right in your communications to Hivuma.

 TRADEMARKS.

Publications, products, content or services referenced herein or on the Site are the exclusive trademarks or servicemarks of Hivuma. Other product and company names mentioned in the Site may be the trademarks of their respective owners.

2. Use of the Site.

You understand that, except for information, products or services clearly identified as being supplied by Hivuma, Hivumadoes not operate, control or endorse any information, products or services on the Internet in any way. Except for Hivuma- identified information, products or services, all information, products and services offered through the Site or on the Internet generally are offered by third parties, that are not affiliated with Hivuma a. You also understand that Hivuma cannot and does not guarantee or warrant that files available for downloading through the Site will be free of infection or viruses, worms, Trojan horses or other code that manifest contaminating or destructive properties. You are responsible for implementing sufficient procedures and checkpoints to satisfy your particular requirements for accuracy of data input and output, and for maintaining a means external to the Site for the reconstruction of any lost data.

YOU ASSUME TOTAL RESPONSIBILITY AND RISK FOR YOUR USE OF THE SITE AND THE INTERNET. Hivuma PROVIDES THE SITE AND RELATED INFORMATION “AS IS” AND DOES NOT MAKE ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, REPRESENTATIONS OR ENDORSEMENTS WHATSOEVER (INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF TITLE OR NONINFRINGEMENT, OR THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) WITH REGARD TO THE SERVICE, ANY MERCHANDISE INFORMATION OR SERVICE PROVIDED THROUGH THE SERVICE OR ON THE INTERNET GENERALLY, AND Hivuma SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY COST OR DAMAGE ARISING EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY SUCH TRANSACTION. IT IS SOLELY YOUR RESPONSIBILITY TO EVALUATE THE ACCURACY, COMPLETENESS AND USEFULNESS OF ALL OPINIONS, ADVICE, SERVICES, MERCHANDISE AND OTHER INFORMATION PROVIDED THROUGH THE SERVICE OR ON THE INTERNET GENERALLY. Hivuma DOES NOT WARRANT THAT THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OR THAT DEFECTS IN THE SERVICE WILL BE CORRECTED.

YOU UNDERSTAND FURTHER THAT THE PURE NATURE OF THE INTERNET CONTAINS UNEDITED MATERIALS SOME OF WHICH ARE SEXUALLY EXPLICIT OR MAY BE OFFENSIVE TO YOU. YOUR ACCESS TO SUCH MATERIALS IS AT YOUR RISK. Hivuma HAS NO CONTROL OVER AND ACCEPTS NO RESPONSIBILITY WHATSOEVER FOR SUCH MATERIALS.LIMITATION OF LIABILITY

IN NO EVENT WILL Hivuma BE LIABLE FOR (I) ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR INDIRECT DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF PROGRAMS OR INFORMATION, AND THE LIKE) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SERVICE, OR ANY INFORMATION, OR TRANSACTIONS PROVIDED ON THE SERVICE, OR DOWNLOADED FROM THE SERVICE, OR ANY DELAY OF SUCH INFORMATION OR SERVICE. EVEN IF Hivuma OR ITS AUTHORIZED REPRESENTATIVES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR (II) ANY CLAIM ATTRIBUTABLE TO ERRORS, OMISSIONS, OR OTHER INACCURACIES IN THE SERVICE AND/OR MATERIALS OR INFORMATION DOWNLOADED THROUGH THE SERVICE. BECAUSE SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IN SUCH STATES, Hivuma LIABILITY IS LIMITED TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

Hivuma makes no representations whatsoever about any other web site which you may access through this one or which may link to this Site. When you access a non-Hivuma web site, please understand that it is independent from Hivuma, and that Hivuma has no control over the content on that web site. In addition, a link to a Hivuma web site does not mean that Hivuma endorses or accepts any responsibility for the content, or the use, of such web site.

3. Indemnification. 

You agree to indemnify, defend and hold harmless Hivuma, its officers, directors, employees, agents, licensors, suppliers and any third party information providers to the Service from and against all losses, expenses, damages and costs, including reasonable attorneys’ fees, resulting from any violation of this Agreement (including negligent or wrongful conduct) by you or any other person accessing the Service.

4. Third Party Rights.

The provisions of paragraphs 2 (Use of the Service), and 3 (Indemnification) are for the benefit of Hivuma and its officers, directors, employees, agents, licensors, suppliers, and any third party information providers to the Service. Each of these individuals or entities shall have the right to assert and enforce those provisions directly against you on its own behalf.

5.Term; Termination. 

This Agreement may be terminated by either party without notice at any time for any reason. The provisions of paragraphs 1 (Copyright, Licenses and Idea Submissions), 2 (Use of the Service), 3 (Indemnification), 4 (Third Party Rights) and 6 (Miscellaneous) shall survive any termination of this Agreement.

6.Miscellaneous. 

This Agreement shall all be governed and construed in accordance with the laws of The United States of America applicable to agreements made and to be performed in The United States of America. You agree that any legal action or proceeding between Hivuma and you for any purpose concerning this Agreement or the parties’ obligations hereunder shall be brought exclusively in a federal or state court of competent jurisdiction sitting in The United States of America . Any cause of action or claim you may have with respect to the Service must be commenced within one (1) year after the claim or cause of action arises or such claim or cause of action is barred. Hivuma’s failure to insist upon or enforce strict performance of any provision of this Agreement shall not be construed as a waiver of any provision or right. Neither the course of conduct between the parties nor trade practice shall act to modify any provision of this Agreement. Hivuma may assign its rights and duties under this Agreement to any party at any time without notice to you.

Any rights not expressly granted herein are reserved.